Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002283540
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
57
1250
14470
14470
28668
53380
2283540

Forecast Today
1512

4.60%
12.69%
3.24%
3.05%
0.03%
76.39%
Online (15 minutes ago):8

Your IP:54.242.25.198

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 59 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การภาวนา"

           อุบายที่จะทำให้การภาวนาสำเร็จได้ง่ายนั้น ประการแรกโบราณาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า ให้พวกเราทั้งหลายนั้นตั้งใจ มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีความฝ่าฟัน ที่เราจะกำหนดบทพระกรรมฐาน เราจะกำหนด “พองหนอ” “ยุบหนอ” ก็ให้เรามีความจริงใจ มีความมุ่งมั่น มีความจดจ่อที่จะกำหนดให้ทันอารมณ์ของอาการพอง อาการยุบ หรือว่าเราจะกำหนด “พุทโธๆ” ลมหายใจเข้า “พุทธ” ลมหายใจออก “โธ” เราก็ต้องมีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นกับอารมณ์เหล่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การระวัง"

         การที่คณะครูบาอาจารย์ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น จำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือการระวัง การระวังก็คือการสำรวม ความสำรวมก็คือการตั้งใจ เราพยายามตั้งใจทางกาย ตั้งใจทางวาจา ตั้งใจทางใจของเรา ไม่ให้ผิดพลั้ง ไม่ให้พลาด ไม่ให้ประมาทในศีล ในสมาธิ ในปัญญา เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้าเราขาดการระวังเสียแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็อาจจะไม่ได้ผล หรือว่าได้ผลก็ได้ผลน้อย ไม่คุ้มค่า ไม่สมควรแก่สมาธิ สมาบัติ ไม่สมควรแก่การบรรลุมรรคผลนิพพาน เพราะฉะนั้นการที่สำรวมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ความเพียร"

        ความเพียรเป็นบ่อเกิดแห่งศีล แห่งสมาธิ แห่งปัญญา และความเพียรนั้นท่านยังถือว่าเป็นหนทางที่ทำให้บุคคลนั้น ถึงความพ้นทุกข์ได้ ดังที่พุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า  “วิริเยน ทุกขมจฺเจติ” คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร คือบุคคลที่จะถึงความพ้นทุกข์ได้ คือ พระนิพพานนั้น ก็ต้องอาศัยความเพียร และความเพียรก็ถือว่าเป็นความเพียรชั้นสุดยอด คือ ความเพียรจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิปัสสนาญาณมันเกิด จึงสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ของหายาก ๔ ประการ"

       พุทฺธุปฺปาโท จ ทุลฺลโภ คือการอุบัติขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นของหายาก  มนุสฺสภาโว จ ทุลฺลโภ คือการได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นของหายาก ปพฺพชิตภาโว จ ทุลฺลโภ คือการที่จะออกบวช ละการครองบ้านครองเรือน ละการทำมาหากิน ถือศีล ๘ เป็นศีลของฤาษี เป็นศีลของนักบวช เป็นศีลของนักพรตนั้นก็หายาก เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก วิปสฺสนาภาโว จ ทุลฺลโภ การที่บุคคลนั้นจะได้ออกบวชแล้วจะได้มีการเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยาก หาได้ยากนักหนา

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ผู้เข้าถึงความไพบูลย์ในธรรม"

        ปริยัติญาณ คือสว่างด้วยการเรียนศึกษาปริยัติธรรม คือถ้าเราได้เรียนศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมตรีโทเอก เรียนบาลี ได้เรียนอภิธรรม ได้เรียนพระวินัย เราก็ต้องมีความรู้ เมื่อมีความรู้แล้วจิตใจของเราก็ย่อมสว่าง รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีประวัติอย่างไร พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมที่ไหน พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระอัครสาวก พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรที่ไหน ได้บรรลุธรรมที่ไหน เรารู้ใจความธรรมที่พระองค์ทรงแสดง ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นมีจิตใจสว่างไสว มีจิตใจที่เว้นจากบาปธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้ เพราะอาศัยปริยัติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "วันอาสาฬหบูชา"

           บุคคลผู้จะรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วก็มี บุคคลที่จะฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ใคร่ครวญตริตรองแล้วได้บรรลุธรรมก็มี บุคคลผู้ที่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปฝึกไปฝนไปอบไปรมตนเอง เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็มี บุคคลฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ไม่เกิดศรัทธา ไม่เกิดความเพียร ไม่เกิดความอยากออก อยากหนี อยากหลุดอยากพ้น จมอยู่ในความทุกข์ จมอยู่ในความโลภ ความโกรธ ความหลงก็มี

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ปกิณณกธรรม"

       องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ พระเชตวัน วันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่พื้นแผ่นดินที่เป็นฝุ่น แล้วพระองค์ก็เอาพระบาทของพระองค์ช้อนเอาฝุ่นขึ้นมา เมื่อช้อนเอาฝุ่นขึ้นมาฝุ่นก็ติดพระนขาคือติดปลายเล็บของพระองค์ แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดินที่อยู่บนปลายเล็บของเรา กับแผ่นดินทั้งแผ่นนี้ อะไรมากกว่ากัน” ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ดินที่อยู่ปลายเล็บของพระองค์นั้นมีน้อยนิดเดียว ไม่เพียงเสี้ยวหนึ่งของมหาปฐพีใหญ่ เป็นดินที่น้อยนิดเดียว”

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมะ ๔ ข้อที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลเร็ว"

          ธรรมะ ๔ ข้อนั้นพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า ข้อที่ ๑ ปรมตสฺสี ข้อที่ ๒ ปรมเชคุจฺฉี  ข้อที่ ๓ ปรมลูโข ข้อที่ ๔ ปรมปวิจิตฺโต ข้อที่ท่านกล่าวว่าปรมตัสสีนั้น แปลใจความว่า เพียรอย่างยอดเยี่ยม เพียรอย่างไรท่านจึงกล่าวว่าเพียรอย่างยอดเยี่ยม คือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นพระเป็นโยม หวังให้จิตใจของตนเองสงบ หวังที่จะขูดกิเลสออกจากจิต สันดานของตนเองนั้นต้องมีความเพียรอย่างเยี่ยมยอด ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมดา แต่ว่าปฏิบัติอย่างเยี่ยมยอด

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมอันจะนำบุคคลให้เข้าถึงความไพบูลย์"

       ปฏิเวธญาณ คือความรู้ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรู้แจ้ง รู้แจ้งในที่นี้รู้แจ้งด้วยอำนาจของมรรคญาณ เพราะฉะนั้นเมื่อความรู้ตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าการหมดไปซึ่งสักกายทิฏฐิ ความยึดมั่นถือมั่นในกายของตนเป็นอย่างไร ความหมดไปแห่งศีลพรต คือ สีลัพพตปรามาสนั้นมันเป็นอย่างไร ความหมดไปซึ่งความสงสัยคือ วิจิกิจฉานั้นมันเป็นอย่างไร หมดความสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้า หมดความสงสัยในเรื่องของพระธรรม หมดความสงสัยในเรื่องของพระสงฆ์ หมดความสงสัยในเรื่องโลกนี้โลกหน้ามันเป็นอย่างไรเราก็จะรู้ได้ ถ้าเราปฏิบัติถึงมรรคญาณ เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติถึงมรรคญาณ ความรู้เหล่านี้มันเกิดขึ้นมา

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "นรก ๑๐ ขุม"

           นรกนั้นแปลว่าสภาพที่ทำจิตทำใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นให้เหือดแห้งไปจากบุญจากกุศล สัตว์ทั้งหลายที่ตกในนรกนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจะได้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ความสุขในขณะที่หายใจเข้าก็ไม่มี ความสุขในขณะที่หายใจออกก็ไม่มี มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นนรกนั้นก็ถือว่าเป็นสภาพที่ยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้เหือดแห้งไปจากความสุข ยังจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเหือดแห้งไปจากบุญกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "บารมี"

            คำว่า "บารมี" เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องทำความเข้าใจ คำว่า "บารมี" ในทางพระพุทธศาสนานั้นแปลได้หลายอย่าง อย่างเช่น บารมี ท่านแปลว่า "สั่งสม" คือบุคคลผู้ที่จะสั่งสมบารมี ส่งสมคุณงามความดีนั้นต้องสั่งสมไปเรื่อยๆ คือการให้ทานก็ให้ทานไปเรื่อยๆ การรักษาศีล การเจริญภาวนา ก็ต้องบำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆ บุคคลผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วมีทรัพย์สมบัติก็ดี มีรูปสดสวยก็ดี มีเสียงไพเราะก็ดี มีอายุยืน ไม่ตายง่ายหรือว่ามีสติสัมปชัญญะดี มีไหวพริบดี ปฏิภาณดีต่างๆ ก็เกิดขึ้นมาจากการสั่งสมอบรมบารมีที่ทำไว้แต่ภพก่อนชาติก่อน

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ประโยชน์ของการฟังธรรม"

        การฟังธรรมนั้นเป็นอุปการะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก มีอานิสงส์เป็นอย่างมาก มีอานิสงส์ทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้าและภพอย่างยิ่งคือ พระนิพพาน เพราะฉะนั้นคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ญาติโยมทั้งหลาย เมื่อมีการฟังธรรมแล้วก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจฟังธรรม เหมือนอย่างที่โบราณาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้เคยทำมาแล้วนั้น จะเป็นงานมงคลก็ดี งานบวชก็ดีต่างก็ต้องมีการแสดงธรรม ถ้างานมงคลไหนไม่มีการแสดงธรรมเค้าก็ว่ามันจืด มันชืด มันไม่มีรสชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ภัยในวัฏฏสงสาร"

          ภัยในวัฏฏสงสารนั้นมีมากมายหลายประการ คำว่า “ภัยในวัฏฏสงสาร” คำว่า “ภัย” นี้ท่านให้ความหมายคำว่าภัย คือ สิ่งที่มีโทษ ภัยคือสิ่งที่น่าเกรงขาม ภัยคือสิ่งที่น่ากลัว ส่วนคำว่าวัฏฏสงสารนั้น คำว่า “วัฏฏะ” แปลว่าหมุน วน เวียน กลิ้ง กลับไปกลับมา สงสารมาจากคำว่า “สํสาร” แปลว่าวิ่งไป แล่นไป หรือ การท่องเที่ยวไป คือการท่องเที่ยวไปที่มีภัย คือบุคคลผู้ที่เกิดขึ้นมาในวัฏฏสงสารจะเป็นสัตว์พวกกุ้ง หอย ปู ปลา ช้าง ม้า วัว ควาย หมู หมา เป็ด ไก่ หรือว่าจะเป็นคนชนชั้นใดก็ตามที่เกิดขึ้นมา หรือว่าเป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม ก็ถือว่าเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งวัฏฏสงสาร

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "วัฏฏสงสาร"

           คำว่าวัฏฏสงสารนั้นเป็นคำมาจากภาษาบาลี ซึ่งประกอบกันไปด้วย ๒ คำ คำแรกก็คือ วัฏฏะ คำที่สองก็คือ สงสาร คำว่าวัฏฏะนั้นแปลว่า วน ก็ได้ แปลว่าหมุน แปลว่ากลิ้ง แปลว่าเวียน แปลว่าล้มลุกคลุกคลาน กลับไปกลับมาก็ได้ อันนี้เป็นความหมายของคำว่าวัฏฏะ สงสารมาจากคำภาษาบาลีว่า สังสาระ แปลว่าการท่องเที่ยว หรือว่าการแล่นไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ ไม่รู้จักสิ้นสุด เมื่อต่อกันเข้า คำว่าวัฏฏสงสารนั้นก็แปลว่า การท่องเที่ยวหมุนเวียนวนกลับไปกลับมา ไม่รู้จักสิ้นสุด....

อ่านเพิ่มเติม...

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.