Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002283556
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
73
1250
14470
14470
28684
53380
2283556

Forecast Today
1536

4.60%
12.69%
3.24%
3.05%
0.03%
76.39%
Online (15 minutes ago):13

Your IP:54.242.25.198

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 75 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การประพฤติพรหมจรรย์"

สารบัญ

           วันนี้กระผมก็ขอน้อมเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบต่อไป วันนี้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมวันที่ ๒ ที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง คณะครูบาอาจารย์ที่มาจากหลายแห่ง หลายบ้าน หลายตำบล หลายอำเภอ หลายจังหวัด หลายวัดหลายวา คณะครูบาอาจารย์ที่มาถึงแล้ว บางครั้ง บางรูปบางองค์ก็อาจไม่ถูกอัธยาศัย บางรูปบางองค์ก็อาจจะถูกอัธยาศัย

           อันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดใหม่ เป็นสถานปฏิบัติที่สร้างมา ๑ ปี กับอีกประมาณ ๖ เดือน ก็ถือว่าเสนาสนะต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ การต้อนรับประเพณีเกี่ยวกับญาติโยมในการปฏิสันฐานอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับคณะครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เผยแผ่เป็นระยะเวลานานแล้ว

           แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทองก็เพื่อจะมีจุดมุ่งหมายให้คณะครูบาอาจารย์ที่มาประพฤติปฏิบัติ ญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้เข้าใจพระพุทธศาสนาที่แท้จริง การที่ญาติโยมตลอดถึงคณะครูบาอาจารย์จะได้เข้าใจพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นต้องเกิดขึ้นจากปฏิเวธธรรม คือการแทงตลอดซึ่งการบรรลุมรรคผลนิพพาน การแทงตลอดซึ่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรม

           ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทองนี้ จึงเน้นให้คณะครูบาอาจารย์ มีการเคี่ยวเข็ญ มีการผลักดัน มีการแนะนำ มีการชี้แนะให้คณะครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ เพราะว่าคณะครูบาอาจารย์ที่บวชเข้ามาแล้วประพฤติพรหมจรรย์ ญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาสู่วัดสู่วา ก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน บางคนบางท่านก็ถือศีล ๕ บางคนก็ถือศีล ๘ บางคนก็ถือศีล ๑๐ พรหมจรรย์นั้นมีอยู่หลายอย่าง เป็นการประพฤติอย่างประเสริฐ การประพฤติอย่างดี เป็นการประพฤติอันบริสุทธิ์ เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์

           เราทำชีวิตของเราให้ประเสริฐด้วยการให้ทาน หรือว่าการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ หรือว่าการที่พวกเราทั้งหลายได้ไหว้พระ ทำวัตร สวดมนต์ ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญกรรมฐานหมู่ ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกัน การประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีอยู่มากมายหลายแบบ แต่วันนี้กระผมจะได้น้อมเอาการประพฤติพรหมจรรย์ที่ท่านแบ่งไว้เป็น ๒ ประการมากล่าว

           การประพฤติพรหมจรรย์ที่ ๑ ท่านกล่าวว่าคือการบรรพชา การประพฤติพรหมจรรย์ประเภทที่ ๒ คือการเจริญตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ หรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์ที่เกี่ยวกับการบรรพชานั้นจะสำเร็จได้ก็เพียงแต่มนุษย์ การบวชเป็นพระก็ดี การบวชเป็นเณรก็ดี การถือศีล ๘ ก็ดี การบวชเป็นภิกษุ ภิกษุณีก็ดี เกิดขึ้นมาเพราะอาศัยความเป็นมนุษย์ มีนาคแปลงกายมาบวช องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัส ให้พญานาคนั้นสึกออกไป เพราะเพศของพญานาคนั้นเป็นหีนเพศ เป็นเพศที่ต่ำไม่คู่ควรแก่การบวช เพราะฉะนั้นการบวชนั้นถือว่าเป็นของมนุษย์

           แต่ถ้าเรามองขึ้นไปข้างบน บนเทวดา มองขึ้นไปข้างบน บนพรหมโลก เราอ่านในพระไตรปิฎกเราก็ไม่ได้ยินว่าในพระไตรปิฎกตอนใดตอนหนึ่งมีเทวดาตนหนึ่งมาบวช หรือว่ามีพรหมตนหนึ่งมาบวชอะไรทำนองนี้ ไม่ได้ปรากฏมีในพระไตรปิฎก เทวดานั้นไม่สามารถที่จะมาบวชบรรพชา เพราะว่าการบรรพชานั้นต้องประกอบไปด้วยสงฆ์สวดจตุตถกรรมวาจาอุปโลกน์ ยกบุคคลผู้ที่จะเข้าบวชเป็นภิกษุในพระศาสนานั้นให้สำเร็จได้ด้วยการสวดจตุตถกรรมวาจา เพราะฉะนั้นเทวดาจึงไม่สามารถที่จะมาบวชได้ พรหมไม่สามารถจะบวชได้ เพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ เหมือนกับพวกเราทั้งหลายประพฤติอยู่นี้จึงประเสริฐกว่าเทวดา จึงประเสริฐกว่าพรหม ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ปีติยินดี รื่นเริงบรรเทิงใจว่าเราเป็นมนุษย์แท้ๆ แต่มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ เป็นของที่ประเสริฐกว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายทั้งปวง การประพฤติพรหมจรรย์จึงถือว่าเป็นการประพฤติอันประเสริฐ

           ประการที่สอง การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยอำนาจของอริยมรรค คณะญาติโยม คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ถือว่าคณะญาติโยมทุกท่านได้มาเจริญรอยตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ หรือว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเจริญรอยตามมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นเบื้องบาทแห่งการทำชีวิตให้บริสุทธิ์ อันเป็นเบื้องบาทแห่งการทำธรรมะทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้น เพราะอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการนั้นถือว่าเป็นฐานของคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวง ผู้ใดประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ผู้นั้นชื่อว่าประกอบไปด้วยศีล ประกอบไปด้วยสมาธิ ประกอบไปด้วยปัญญา ผู้ใดประกอบไปด้วยศีล ประกอบไปด้วยสมาธิ ประกอบไปด้วยปัญญา ผู้นั้นชื่อว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยโพธิปักขิยธรรมทั้ง ๓๗ ประการ คือสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ ผู้ใดประกอบไปด้วยโพธิปักขิยธรรมทั้ง ๓๗ ประการ ผู้นั้นก็ชื่อว่าขึ้นสู่ทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว ไม่ช้าก็เร็ว เราก็ต้องสามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ไม่วันนี้ก็วันหน้า ไม่วันหน้าก็วันต่อๆ ไป ไม่วันต่อๆ ไปก็เดือนหน้า ไม่เดือนหน้าก็เดือนต่อไป ไม่เดือนต่อไปก็ปีหน้า ไม่ปีหน้าก็ปีต่อไป ไม่ปีต่อไปก็อาจจะบรรลุในชาติใกล้ๆ นี้ก็ได้

           เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราทั้งหลายกำลังเจริญอยู่ในการเดินจงกรมก็ดี ในการนั่งภาวนาก็ดี การที่พวกเราทั้งหลายสำรวมตา สำรวมหู สำรวมจมูก สำรวมลิ้น สำรวมกาย สำรวมใจนี้แหละ เป็นการประพฤติอันประเสริฐ แม้แต่เทวดาทั้งหลายก็สำรวมตาไม่ได้ แม้แต่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็สำรวมหูไม่ได้ แม้แต่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็สำรวมจมูกไม่ได้ สำรวมการถูกต้องสัมผัสต่างๆ ยังไม่ได้ เพราะอะไร เพราะว่ารสทิพย์ของเทวดานั้นมีความอิ่มเอิบ มีความประณีต มีความสุขุม มีความบริบูรณ์ในกามคุณนั้นมากกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าล้านเท่า ความเป็นมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งโสโครกต่างๆ มีขี้ตา ขี้หู ขี้จมูก มีขี้ไคล ขี้กาย ต่างๆ ประกอบขึ้นมา แต่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีสิ่งปฏิกูลให้เห็นปรากฏในขณะที่รูปนั้นปรากฏ เพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงเกิดความเคลิบเคลิ้ม เกิดความหลงใหล เกิดความหมกมุ่น เกิดความมัวเมาอยู่ในกามคุณเป็นอย่างยิ่ง

           เพราะฉะนั้นสวรรค์ท่านจึงแปลว่าเลิศด้วยดี ด้วยกามคุณ คือมีกามคุณอันเป็นเลิศ มีกามคุณอันวิเศษทำให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณนั้น ถึงจะเสวยในเทวดานั้นเป็นหมื่นๆ ปี เป็นหลายๆ หมื่นปี เวลานั้นก็ชั่วแวบเดียว คล้ายๆ กับว่าเรามีความสุขกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเพลิดเพลินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เวลานั้นมันน้อยนิดเดียว เวลานั้นมันผ่านไปไวเหลือเกิน เทวดาก็เหมือนกันไปสนุกสนานอยู่บนสวรรค์นั้นแป๊บเดียวแต่มันผ่านไปแล้วหลายพันปี หลายหมื่นปี อันนี้เป็นลักษณะของความพอใจ ความเพลิดเพลินของเหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวง

           ฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ที่คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายกำลังประพฤติอยู่นั้นจึงประเสริฐกว่าเทวดา พรหม ทั้งหลายทั้งปวง ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ดีอกดีใจ ตื้นตันใจ ปีติในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรา ถึงคนทั้งหลายทั้งปวงอยู่รอบข้างจะไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรม แต่เราก็สามารถที่จะภูมิใจในตัวเองว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นหนทางอันประเสริฐ เป็นการเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เบื้องยุคลบาทก็คือพระบาททั้งคู่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงจาริกไปในสถานที่ต่างๆ รอนแรมไปในสถานที่ต่างๆ พระองค์เสด็จไปในที่ใดก็ตาม พระองค์นั้นไม่เคยใส่รองเท้า พระองค์ไปด้วยพระบาทเปล่าทั้งคู่ เรียกว่า เบื้องยุคลบาท ยุคะแปลว่าคู่ พระบาททั้งคู่นี้แหละ พระองค์ทรงใช้พระบาททั้งคู่นี้จาริกไปสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ถึงพระองค์จะลำบากขนาดไหนก็ตาม พระองค์ก็ทรงรอนแรมไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อหวังความสุขให้เกิดแก่พุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวง ถึงจะเป็นโจรร้ายอย่างองคุลิมาลพระองค์ก็ทรงไปโปรด ถึงจะเป็นบุคคลผู้มีใจตระหนี่ถี่เหนียวอย่างมัจฉริยเศรษฐีพระองค์ก็ทรงไปโปรด พระองค์ทรงไปโปรดเมืองเวสาลี เมืองไพสาลี ทั้งๆ ที่รู้ว่าเมื่อพระองค์ทรงไปแล้วเทวดา มารทั้งหลายทั้งปวงจะดลจิตดลใจให้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใส่บาตร แต่พระองค์ทรงหวังอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง พระองค์ไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อย ไม่เห็นความลำบากของพระองค์ ทั้งๆ ที่รู้ว่ามารต้องดลใจคนทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ใส่บาตรตลอดพรรษา พระองค์ก็ทรงไปเพื่อความสุขแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง อันนี้เรียกว่าความมีมหาเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.