Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002283601
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
118
1250
14470
14470
28729
53380
2283601

Forecast Today
1512

4.60%
12.69%
3.24%
3.05%
0.03%
76.39%
Online (15 minutes ago):18

Your IP:54.242.25.198

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 25 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ธรรมบรรยาย เรื่อง "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว"

สารบัญ

           ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ได้ทำจิตทำใจให้สงบ การทำจิตทำใจให้สงบนั้นท่านกล่าวว่าเป็นวิตามินบำรุงจิตบำรุงใจ การบำรุงกายอาจจะเป็นการทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ เพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงแต่วิตามินบำรุงจิตบำรุงใจของเรานั้นท่านกล่าวว่าความสงบ ความสงบเป็นวิตามินบำรุงใจอย่างดีเยี่ยม

           ถ้าผู้ใดมีจิตใจสงบปัญญาจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้น ผู้ใดมีจิตใจสงบบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็น ผู้ใดมีความสงบผู้นั้นจะมีความสุขุมคัมภีรภาพ ผู้ใดมีความสงบ ผู้นั้นจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้ใดมีความสงบผู้นั้นก็จะมีเมตตาอารี ผู้ใดมีความสงบผู้นั้นก็จะมีความเสียสละ จาคะ สิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆ หว่านไทยธรรมลงในพระพุทธศาสนาเกื้อกูลแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งปวงได้ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาจากความสงบ

           ถ้าผู้ใดมีความสงบมากขึ้นไปกว่านั้นอีกเกิดปัญญาขึ้นมา เรียกว่าสมถปัญญาก็ดีหรือว่าวิปัสสนาปัญญาก็ดี เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาญาณ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดมรรคเกิดผล เกิดพระนิพพาน ถึงที่สุดของพระศาสนาก็อาศัยเกิดขึ้นมาจากความสงบ ที่สุดของพระศาสนานั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความวุ่นวาย ที่สุดของศาสนานั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความโกรธ ความโลภ ความหลง มานะ ตัณหา อวิชชาต่างๆ

           แท้ที่จริงแล้วที่สุดของพระพุทธศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า เกิดขึ้นมาจากความสงบ กายสงบ วาจาสงบ แล้วก็อุปธิวิเวก ความสงัดจากกิเลส ความสงบจากกิเลสก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงจุดสูงสุดของพระศาสนาก็คือ พระนิพพาน

           เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่รวมกัน เรามารวมกันเป็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่หกร้อยกว่า ก็มาจากหลายบ้านหลายตำบลหลายอำเภอ หลายจังหวัด หลายภาค บางครั้งก็มาจากต่างประเทศ นอกจากจะหลายจังหวัด หลายอำเภอ หลายภาค หลายประเทศ ยังหลายพ่อหลายแม่ นอกจากจะหลายพ่อหลายแม่แล้วก็ยังหลายครูบาอาจารย์ หลายความรู้หลากหลายวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากจะหลายพ่อหลายแม่หลายครูบาอาจารย์ หลายวัฒนธรรมแล้วยังหลายกรรม บุพพกรรมต่างๆ เรียกว่า นานากรรม นานาบุพพกรรม คือบุพพกรรมต่างๆ กัน

           บางรูปก็ได้สั่งสมอบรมบุพพกรรมทางด้านสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานมามาก เป็นผู้มีจิตอ่อนโยน เป็นผู้ว่าง่ายกล่าวง่าย เรียกว่าเป็นสุวโจ เป็นผู้ว่าง่าย แต่บางครั้งบางคราวก็มาจากที่ไม่ได้อบรมพร่ำสอน บารมีต่างๆ ก็อบรมมาน้อยไม่เคยบำเพ็ญสมถะ ไม่เคยบำเพ็ญวิปัสสนามา ไม่เคยสั่งสมอบรมธรรมในภพก่อนชาติก่อนไว้มาก พอมาถึงการอบรมจริงๆ แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความขัดข้องต่างๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนจำนวนมาก

           แม้ในครั้งพุทธกาลโน้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปกครองคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นั้นก็ถือว่าเป็นความลำบากเป็นเรื่องยาก ที่จะยังสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวงนั้นให้สงบ หรือว่าจะยังสงฆ์ทั่วทั้งมณฑลนั้นให้เกิดความสงบ เกิดความเยือกเย็น เกิดความผาสุกอยู่ด้วยกันโดยความเป็นธรรมนั้นหาได้ยาก ต้องอาศัยพระสติ พระปัญญาของพระองค์อย่างยิ่งยวด เพราะอะไร เพราะว่าสงฆ์ทั่วทั้งมณฑลนั้นมีความต่างๆ กันอย่างที่กระผมได้เรียนถวาย สรุปแล้วก็นานาบุพพกรรม ได้สร้างสมอบรมกรรมดีกรรมชั่วมาต่างกันมากมาย อุปนิสัยก็หยาบบ้าง ปานกลางบ้าง ประณีตบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดา เป็นธรรมอีกแบบหนึ่งที่ให้พวกเราทั้งหลายได้พิจารณา

           แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงยังสงฆ์ทั่วทั้งมณฑลนั้นให้เกิดความสงบ พระองค์ต้องใช้พระสติปัญญาเป็นอย่างมาก พระสติปัญญาที่พระองค์ทรงใช้ให้สงฆ์ทั่วทั้งมณฑลเกิดความสงบนั้นคืออะไร คณะครูบาอาจารย์ได้ลองพิจารณาดูว่าปัญญาที่พระองค์ทรงยังสงฆ์ทั่วทั้งมณฑลให้เกิดความสงบนั้นคืออะไร

           ปัญญาที่พระองค์ทรงยังสงฆ์ทั่วทั้งมณฑลให้เกิดความสงบนั้นประการเบื้องต้นก็คือพระวินัย คือระเบียบข้อห้ามต่างๆ ที่ให้พระภิกษุทั้งหลายที่เข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วต้องมีข้อวัตรปฏิบัติ ๒๒๗ ข้อนี้มาในพระปาฏิโมกข์ ปาฏิโมกข์คือสิ่งที่พระองค์ทรงบอกกล่าวตรัสห้าม นอกจากนั้นก็อนุโลมตามสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควร ปรับอาบัติกันตามนั้น

           เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระองค์จึงทรงห้ามไว้เมื่อพระองค์ทรงห้ามแล้วก็เป็นอาณาเขตของพระภิกษุสงฆ์ที่จะก้าวล่วงไปได้ เหมือนกับเขตปริวาสที่คณะสงฆ์ได้กล่าวไว้ว่าเขตของปริวาสถึงไหนอาณาเขตของพระปริวาสก็ถึงนั่น พระปริวาสรูปใดที่ก้าวล่วงเขตไปพระปริวาสรูปนั้นก็ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนไป

           อาณาเขตแห่งพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้จึงเป็นแนว เป็นเขต เป็นกำแพงเป็นรั้วของพระภิกษุทั้งหลายที่จะต้องอยู่ในกรอบในรั้ว อยู่ในแนวที่พระองค์ทรงตรัสไว้ เหมือนน้ำทะเลย่อมไม่ล้นฝั่งออกมา น้ำทะเลถึงจะมีมากขนาดไหนก็ตามก็จะไม่ล้นฝั่งขึ้นไป ข้อนี้ฉันใด พระภิกษุทั้งหลายที่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัย ถึงจะมีมากขนาดไหนก็ตามก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัย ๒๒๗ ข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เป็นสิ่งที่ทำให้สงฆ์นั้นอยู่เย็นเป็นสุข

           เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มาอยู่รวมกัน ถ้าพวกเราทั้งหลายต่างคนต่างเคารพในพระวินัย มีความเคารพกัน ความบริบูรณ์ ความสมบูรณ์ของพระธรรมวินัยนั้นเป็นที่น่าศรัทธา เป็นที่น่าเกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่ง เพราะพระวินัยนั้นมีอาจริยวัตร มีอาคันตุกวัตร มีวัตรของปริวาส มีวัตรของภิกษุผู้เป็นปกติภิกษุ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความสมบูรณ์ด้วยพระปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราประพฤติตามระเบียบวินัยแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุข

           นอกจากเรามีพระวินัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกิดความบกพร่อง ในความเป็นอยู่ในความประพฤติวัตร พระวินัยนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติเอง ไม่ใช่ว่าลูกวัดไปประพฤติแทนเจ้าอาวาส ไม่ใช่เจ้าอาวาสประพฤติแทนลูกวัดนั้นไม่ใช่ การประพฤติวัตรนั้นเป็นของเฉพาะตน ผู้ใดอยากบริสุทธิ์ ผู้ใดอยากทรมานทิฏฐิ ทรมานความโกรธ ความโลภ ความหลงของตนเอง อยากจะภาวนา อยากประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาประพฤติวัตรเอง มาฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนเอง หรือว่า สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ นาญฺโญ อญฺญญํ วิโสธเย ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน บุคคลอื่นจะมาทำให้บุคคลอื่นบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ

           โดยเฉพาะผู้ที่จะมาสืบทอดการเข้าปริวาสกรรม การที่จะสืบทอดเข้าปริวาสกรรมให้โดยความบริบูรณ์แล้วบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ตัดความสงสัยเสียก่อน คือบุคคลผู้จะเป็นเจ้าหมู่ก็ดี เป็นเจ้าคณะก็ดี เกี่ยวกับการประพฤติวัตรปฏิบัติเข้าปริวาสกรรมบุคคลนั้นควรเป็นผู้สมบูรณ์ คือตัดความสงสัยในเรื่องอะไรต่างๆ เสียก่อน

           แต่ถ้าผู้ใดมากด้วยวิตก มากด้วยวิจาร มากด้วยความวิกลจริตต่างๆ โอกาสที่จะปกครอง เผยแผ่ในเรื่องปริวาสกรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่ไม่หนักก็ทำให้หนัก สิ่งที่เบาอยู่แล้วก็ทำให้ยาก สิ่งที่ง่ายก็ทำให้ยากมากขึ้น เพราะอะไร เพราะตัดความสงสัยยังไม่ขาด ตัดความสงสัยยังไม่สิ้นยังมีวิจิกิจฉาอยู่ในใจ

           เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมนั้นเราต้องยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในขันธสันดาน ถ้าความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในขันธสันดานบุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นจะตัดความสงสัยได้เด็ดขาด แต่ถ้าบุคคลใดไม่ยังความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแล้วจะตัดความสงสัยไม่ได้ จะเกิดความลังเลจะเกิดความสงสัย มันจะเป็นไหม มันจะบริสุทธิ์ดีไหม บริสุทธิ์แล้วมันเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ว่า ใครเป็นผู้กล่าว พระองค์ทรงตรัสไว้ในที่ไหนอะไรทำนองนี้หาเหตุหาผลกันวุ่นวาย แต่ที่แท้จริงเราหาภายในเราหาที่ใจของเรา

           ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราดูที่ไหน ดูที่ใจของเรา ไม่ใช่ดูที่ตาดูที่หูที่จมูกที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่อารมณ์ต่างๆ แต่ดูที่ใจของเรา นี้ความบริสุทธิ์นั้นที่แท้จริงดูที่ใจของเรา ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นนาย กายเป็นแหล่ง ใจเป็นผู้แต่ง กายเป็นผู้กระทำ กายเป็นผู้เดินจงกรม จิตเป็นผู้สงบแน่นิ่งเข้าสมาธิ กายเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ใจเป็นผู้เกิดวิปัสสนาญาณ กายเป็นที่เจริญกรรมฐานใจเป็นที่บรรลุมรรคผลนิพพาน อันนี้เราพิจารณาถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นที่ใจ ไม่ได้เกิดขึ้นที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รส

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.